• JETMAT®

  JETMAT®

  tudjon meg többet a JETMAT® Tisztaságvédelmi technológiáról

  Termékünkről bővebben
 • Tekintsen előre, mi segítünk megvalósítani

  Tekintsen előre, mi segítünk megvalósítani

  Éljen a lehetőséggel, fontolja meg milyen üzleti lépéseket érdemes tennie.

  Befektetési formák
 • Ezt ne hagyja ki!

  Ezt ne hagyja ki!

  Regisztráljon most és hitelesítést követően részletes adathozzáférést biztosítunk.

  Regisztrálok
 • Ideje másképp gondolni a tisztaságra

  Ideje másképp gondolni a tisztaságra

  Féktelen tisztaság / a gondtalan helyváltoztatás teljes kényelmét kínáljuk

  Ügyfeleink kiszolgálása
INVEST STRAIGHT / helyzetbe hozzuk... a JETMAT® üzleti / befektetési portálja

NDA

Első személyes konzultációnk alkalmával a mélyebb üzleti adatokba való betekintést megelőzően az alábbi nyilatkozat kitöltését és aláírását kérjük minden tárgyalópartnerünktől.      titoktartasi-nyilatkozat-nda.pdf

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT (NDA)

 Alulírott ______________________________Képviselt cég:________________________ Státusz: ________________ 

Szig.sz: ____________ Lakcím:______________________________________, (továbbiakban “ISMERETEK ÁTVEVŐJE”)

Kötelezettséget vállal arra nézve, hogy

MAGONY RICHÁRD projektgazda, feltaláló, fejlesztőmérnök, a szabadalmi jogok többségi tulajdonosa által

szig.sz: _____________ Lakcím:__________________________________________ (továbbiakban “ISMERETEK ÁTADÓJA”)  részben vagy egészben, szóbeli vagy írásbeli (fax, email, stb.) közlés útján a megbeszélések folyamán tudomására hozott, ezzel az ISMERETEK ÁTVEVŐJÉNEK átadott, a

 JETMAT® AUTOMATIZÁLT TISZTASÁGVÉDELMI TECHNOLÓGIÁT VÉDŐ

P1000636 „Eljárás szennyfogó felület működtetésére, valamint szennyfogó felületegység és azokból összeállított szennyfogó felület” és a PCT/HU2011/000110 „ Method for operating a dirt stop surface, dirt stop surface unit and dirt stop surface assembled therefrom” PCT WO2012/069860 A1 ügyiratszámok alatti szabadalmi bejelentéshez / projekthez / eljáráshoz / találmányhoz kapcsolódó ismereteknek, elgondolásoknak, terveknek és ötleteknek, vagyis a megvalósítást részletező Know-how műszaki, jogi és üzleti információinak (a továbbiakban „bizalmas információk”) védelme tárgyában az alábbiak szerint jár el:

1. Elismerve az ISMERETEK ÁTADÓJÁNAK a szellemi alkotásokhoz fűződő személyi és vagyoni értékű jogait, illetve a bizalmas információkkal kapcsolatos vagyoni előjogait és azt, hogy fenti bizalmas információk titokban tartásához különös érdeke fűződik, ISMERETEK ÁTVEVŐJE nyilatkozik, hogy rendelkezésére bocsátott ismeretekről harmadik személy részére ISMERETEK ÁTADÓJÁNAK előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen információt nem szolgáltat ki. Amennyiben ISMERETEK ÁTVEVŐJE ilyen engedély birtokában, jogszerűen harmadik személy részére – akár részleges vagy teljes – információt nyújt a fenti ismeretekről, akkor kötelezettséget vállalva hitelt érdemlően gondoskodik arról, hogy a titoktartásra vonatkozó követelményeket, ezen harmadik személy is azonos formában írásban vállalja, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz azok megtartása érdekében.

2. ISMERETEK ÁTVEVŐJE kijelenti továbbá, hogy a rendelkezésére bocsátott bizalmas információkat nem kívánja felhasználni arra, hogy szabadalmat / projektet / eljárást / találmányt saját maga, vagy bárki más közvetve valósítsa meg.

3. ISMERETEK ÁTVEVŐJE tudomásul veszi, hogy a szellemi alkotásokra a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók, és a Ptk. 86-87. § alapján akkor is törvényes védelem alatt állnak, ha külön szerzői jogi védelemben, szabadalmi oltalomban vagy használati mintaoltalomban vagy egyéb jogszabályokban meghatározott, szellemi alkotásokra vonatkozó jogi védelemben nem részesülnek.

4. ISMERETEK ÁTVEVŐJE vállalja, hogy a titoktartási, illetve 2. pontban vállalt kötelezettsége elmulasztásáért teljes polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség ISMERETEK ÁTVEVŐJÉNEK megbízottját ISMERETEK ÁTVEVŐJÉVEL egy sorban terheli; ISMERETEK ÁTVEVŐJE köteles gondoskodni a titoktartási kötelezettség betartatásáról, és felel az általa igénybe vett személyekért.

5. ISMERETEK ÁTVEVŐJE kijelenti, hogy fenti titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető államigazgatási (így különösen adóügyi) és bírósági eljárásban, ezért ezekre nézve ISMERETEK ÁTVEVŐJE mentesül a titoktartási kötelezettség alól. Az ISMERETEK ÁTADÓJA tudomásul veszi, hogy az ISMERETEK ÁTVEVŐJE ellenőrzésére kijelölt szervek, vagy hatóságok bármely olyan adatot megismerhetnek, amelynek megismerésére jogszabály felhatalmazza őket. Az ISMERETEK ÁTADÓJA ez esetben is köteles gondoskodni a kontrolláló szervezetek titoktartási nyilatkozatvállalásáról.

6. Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára:

(i)      azon információ, amely nem az ISMERETEK ÁTVEVŐJE hibájából vagy szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra;

(ii)     azon információ, amely az átadó fél tudtán kívül már az átadás időpontjában közismert vagy bárki számára megismerhető volt;

(iii)        azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért ISMERETEK ÁTVEVŐJE nem felel.

7. ISMERETEK ÁTVEVŐJE tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége a jelen nyilatkozat aláírását követő 10 évig marad fenn, továbbá a jelen nyilatkozat által nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

Budapest, 2019.  ___________    ____.

                                                                                               ___________________________________

                                                                                      ISMERETEK ÁTVEVŐJÉNEK ALÁÍRÁSA

 

Ismeretek átvevőjének neve:        ____________________________________

Ismeretek átvevőjének tisztsége/státusza:    ____________________________

Képviselt Cég:       _________________________________________________

Cégjegyzékszám:  _____________________  Adószám:___________________

Cím:_________________________________________________________

Tel: _____________________________ Mobil:_______________________

E-mail:_______________________________________________________